Regulamin

1.Definicje

Konto Klienta – dostępna w systemie wydzielona i unikatowa przestrzeń zawierająca dane i ustawienia Klienta.

Klient – Użytkownik posiadający aktywne Usługi.

Usługodawca – Secret Cats ul. Leopolda Staffa 8 lok. 120, 01-891 Warszawa, NIP: 6642048721, REGON: 369066906

Usługa – Wykupiona funkcjonalność która oferowana jest w serwisie

Hosting szablonu – Wydzielona przestrzeń w systemie przeznaczona do przechowywania danych (w szczególności plików jpg które wykorzystywane mogą być w serwisach ogłoszeniowych)

Panele aukcji – usługa umożliwiająca wyświetlanie ofert z danego konta allegro

Reseller – podmiot uprawniony do odsprzedaży usług

Regulamin – niniejszy dokument


2.Rejestracja

 1. Rejestracja następuje poprzez pierwsze zalogowanie w systemie, opłacenie usług lub poprzez zawarcie transakcji z Resellerem.

 2. Konto w systemie jest darmowe. Płatne mogą być wyłącznie usługi przypisane do niego.

3.Przedłużanie usług i płatności

 1. Wszelkie Usługi rozliczane są na zasadzie przedpłaty (prepaid). W przypadku nieprzedłużenia usługi zakłada się, że Klient z niej rezygnuje.

 2. Do każdej płatności za wykupione Usługi wystawiona zostaje Faktura. Ta wysyłana jest do Klienta za pomocą poczty e-mail.

 3. Usługi można przedłużyć o jeden, dwa lub trzy lata. Okres ten liczony jest od ostatniego dnia aktywnej usługi lub od dnia zaksięgowania wpłaty usługi nieaktywnej.

 4. Klient informowany jest za pomocą poczty e-mail o zbliżającym się terminie końca okresu rozliczeniowego. Wiadomości e-mail wysyłane są na 14, 7 oraz w dniu wygasania usługi.

 5. W przypadku nieopłacenia kolejnego okresu rozliczeniowego Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia nieopłaconej usługi. W przypadku nieopłacenia usługi przez 30 dni liczonych od czasu blokady Hostingu szablonu Usługodawca może usunąć wszystkie dane znajdujące się na koncie (w szczególności pliki jpg szablonu).

 6. Do przywrócenia zablokowanego Konta Hostingowego doliczana jest opłata aktywacyjna w wysokości 10zł netto.

 7. Przez datę opłacenia usługi rozumie się datę zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym (w przypadku płatności przelewem) lub datę zaksięgowania wpłaty w systemie Przelewy24 (w przypadku płatności on-line).

 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia płatności wynikające z przyczyn zewnętrznych (w szczególności za przerwy techniczne w pracy systemów bankowych, sieci komórkowych czy za opóźnienia wynikające z czasu niezbędnego do zaksięgowania przelewu).


4.Odpowiedzialność i Obowiązki Klienta

 1. Klient oświadcza, iż podane dane właściciela Usług są zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku zmian tych danych Klient zobowiązany jest do ich aktualizacji.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania a w skrajnych przypadkach także usunięcia Usługi w przypadku stwierdzenia, iż ta:

  1. zawiera treści niezgodne z polskim lub międzynarodowym prawem

  2. zawiera treści pornograficzne lub bezspornie łamiące normy społeczne i dobre obyczaje

  3. generuje obciążenie zagrażające infrastrukturze Usługodawcy

 3. Klient zobowiązuje się nie udostępniać i nie podnajmować całości lub części Konta podmiotom trzecim.

 4. W przypadku blokady lub usunięcia konta wynikającego z łamania przez Klienta niniejszego regulaminu nie przysługuje rekompensata ani zwrot wpłaconych kosztów.


5.Odpowiedzialność i Obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązuje do dołożenia wszelkiej staranności w jakości świadczonych usług (w szczególności do świadczenia usług w sposób ciągły i stabilny).

 2. Usługodawca przewiduje przerwy techniczne konieczne do utrzymania infrastruktury. Planowana przerwa w dostępie do Usług nie może przekroczyć 15 minut w ujęciu tygodniowym. W przypadku gdy ta może przekroczyć 5 minut Usługodawca zobowiązany jest powiadomić Klienta o tym fakcie. Informacje takie wyświetlane będą na stronie pomocniksprzedawcy.pl, po zalogowaniu ko Konta od czasu ich zaplanowania do czasu zakończenia planowanej przerwy.

 3. W przypadku awarii Usługi (lub jej części) przez okres dłuższy niż 6 godzin w ujęciu miesięcznym Usługodawca zobowiązany jest przedłużyć okres działania tej usługi o jeden dzień za każde 6 godzin niedostępności usługi.

 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu strat (w tym utraconych zysków/korzyści, utraty wiarygodności itp.) które wynikają z nienależytego lub błędnego świadczenia Usług przez Usługodawcę.

 5. Usługodawca zobowiązuje się do wykonywania kopi bezpieczeństwa (kopii zapasowych) wszystkich Usług Klienta. Usługodawca zastrzega jednak, że nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane Klienta (w szczególności za pliki szablonu)


6.Prywatność i przetwarzanie danych osobowych

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych przez Usługodawcę zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych oraz Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.

 2. O ile Klient nie zaznaczy inaczej wszelkie Dane Osobowe wykorzystywane mogą być wyłącznie do czynności które niezbędne są do świadczenia Usług przez Usługodawcę.

 3. Usługodawca oświadcza, że dane Klientów nie będą udostępniane w żadnej części podmiotom zewnętrznym. Wyjątek stanowią uprawnione jednostki i organy państwowe ujęte przepisami prawa (ABW, Policja, CBA, Organy kontroli skarbowej itd.)

 4. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy: informacji o nowych Usługach, promocjach i innych informacji marketingowych. Wiadomości te mogą być przesyłane każdym możliwym źródłem komunikacji (w szczególności przez SMS, pocztę e-mail, pocztę tradycyjną). Klient swoją zgodę może cofnąć w dowolnym momencie.


7.Odstąpienie i rozwiązanie umowy

 1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy przez okres 14 dni od daty uruchomienia Usługi bez podania przyczyny. Wówczas wpłacona kwota zwracana jest przelewem bankowym na konto bankowe wskazane przez Konsumenta.

 2. Klient ma praw do rozwiązania umowy w dowolnym czasie. Wówczas jednak (z wyjątkiem 7. 1.) Klientowi nie przysługuje zwrot wpłaconych środków.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez podania przyczyny. Wówczas Klientowi zwrócona zostanie kwota którą ten poniósł za Usługę w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu rozliczeniowego. Zostaną także przekazane plik szablonu o ile te przechowywane są w systemie

8.Reklamacje

 1. Reklamacje wynikające z niewłaściwego działania usług składać można za pośrednictwem poczty e-mail na adres kontakt@pomocniksprzedawcy.pl

 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać dane identyfikacyjne (w szczególności login Usługi) oraz szczegółowy opis wadliwego działania Usługi.

 3. Usługodawca zobowiązuje się odpowiedzieć na zgłoszenie reklamacyjne w ciągu 14 dni liczonych od daty jej wpływu.


Instrukcja obsługi sklepów PrestaShop
Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zbanowany. alexander@secretcats.pl